Email: nguoilamngheGJA@gmail.com - Quảng cáo: Liên Hệ - Hotline: 090 777 5995
  1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Nghị luận

Bài 8: Chương trình số 08-CTr/TU: Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

29/03/2021 - 2136 Lượt xem
Quan tâm, chăm lo toàn diện cho cuộc sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, song kết quả đạt được có nơi chưa bền vững. Trong Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đề ra những mục tiêu phù hợp, những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân.

Hà Nội chú trọng phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân. Trong ảnh: Khám sức khỏe miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Ảnh: Minh Ngọc

Hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội

Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” của Thành ủy Hà Nội khóa XVII là một trong 3 chương trình mới so với nhiệm kỳ khóa XVI.

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, việc phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân luôn được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội quan tâm đặc biệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nhiều chính sách đặc thù của thành phố được ban hành, đi vào thực tiễn cuộc sống, đạt kết quả tích cực. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, huy động được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia. Sự quan tâm của thành phố trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội đã góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc (HPI), tạo nên cuộc sống hạnh phúc, no ấm, tiến bộ của mỗi gia đình, góp phần tạo ra một xã hội hạnh phúc, hài hòa và công bằng.

Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội và quản trị xã hội. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực thành thị - nông thôn, phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu cao hơn mức chuẩn quốc gia, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và tiến bộ. Đồng thời, Thành ủy cũng nêu lên những mục tiêu cụ thể nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân cùng với 27 chỉ tiêu cụ thể.

Để thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu, Chương trình số 08-CTr/TU đề ra 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, về nhóm nhiệm vụ phát triển hệ thống an sinh xã hội, Thành ủy Hà Nội xác định rõ 6 nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể là phát triển thị trường lao động, tạo việc làm bảo đảm thu nhập tối thiểu cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, tăng cường các giải pháp, biện pháp khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân, mở rộng đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Việc phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đa dạng, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng cũng được thực hiện. Đặc biệt, Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, góp phần tạo việc làm, thu nhập.

Với nhóm nhiệm vụ nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân, Thành ủy Hà Nội cũng xác định rõ 6 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm chênh lệch mức sống giữa các khu vực, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra là việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là người có công với cách mạng…

5 nhóm giải pháp trọng tâm

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Chương trình số 08-CTr/TU đã đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025.

Nhóm giải pháp đầu tiên được Thành ủy Hà Nội đưa ra là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Các cơ quan chức năng xác định rõ chính sách xã hội, chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, thành phố, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội; đặt con người vào trung tâm chính sách, phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội...

Nhóm giải pháp thứ hai là bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư nâng cấp hệ thống an sinh xã hội bảo đảm tính đa dạng, toàn diện, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của thành phố. Tập trung hoàn thiện, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm các nhóm yếu thế được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Ban hành mức chuẩn nghèo và chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn chung của cả nước, hỗ trợ các hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo.

Việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU là nhóm giải pháp thứ ba. Giải pháp này được thực hiện thông qua việc hiện đại hóa hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách xã hội; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Nhóm giải pháp thứ tư là Hà Nội sẽ đa dạng hóa các nguồn lực huy động, đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện công khai, minh bạch trong khai thác, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội. Ngân sách thành phố giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách xã hội, tương xứng với khả năng, điều kiện phát triển kinh tế, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân; trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Với nhóm giải pháp thứ năm, Hà Nội đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm về phát triển hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân ngang bằng với khu vực và quốc tế. Đổi mới, sáng tạo trong công tác đối ngoại, xác định hiệu quả không chỉ là nguồn lực mà còn là sức mạnh mềm góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô. Hà Nội cũng chủ động, tích cực nắm bắt, tận dụng các cơ hội, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực của hội nhập quốc tế đến đời sống nhân dân. Phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, Thủ đô đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trên tinh thần hiệu quả, cùng tiến bộ.

Với hệ thống giải pháp triển khai đồng bộ, tin tưởng rằng hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của Hà Nội tiếp tục được hoàn thiện, phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô ngày càng được nâng cao. 

Xem toàn bộ nội dung Chương trình số 08-CTr/TU.

Hà Hiền

Nguồn Báo Hànộimới 

 
 
 

 

 
 

Tin cùng chuyên mục


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGƯỜI LÀM NGHỀ - VÌ MỘT QUỐC GIA PHỒN THỊNH

Giấy phép hoạt động thông tin điện tử: Số 231/GP-TTĐT, ngày 03/12/2019 được cấp bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Thắng - Giám đốc Trung tâm GJA.

Trụ sở cơ quan: Số 07 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (024) 39 195 195 - Fax: (024) 39 196 196

Đường dây nóng: 090 777 5995

Email: NguoilamngheGJA@gmail.com

Website: Www.nguoilamnghe.vn

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Người Làm Nghề tại địa chỉ: Www.nguoilamnghe.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý (Trung tâm GJA) được Bộ Nội vụ chấp thuận cho phép thành lập theo TB Số: 2638 BNV-TCPCP, ngày 18/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là Cơ quan trực thuộc Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam.